Haber Detayı
07 Mart 2014 - Cuma 11:43 Bu haber 2592 kez okundu
 
BİZİM SAALIIMIZ – BİZİM ELİMİZDÄ! SUYUN MAANASI BİZİM SAALIIMIZ İÇİN!
SAALIK Haberi


    Saygılı okuyucular, geçän sayıda tanıştırdıydım Sizi kendimin hem aylemin saalık rezultatlarınnan. Var nicä belli edeyim, ani taa çok insan benim dolayımda, kullanıp bu teklifleri, kaaviledilar kendi saalıklarını. Şindi var neetimdä taa derindän annatmaa o adımnar in, angınnar oldular bizä yardımcı.

    Biz kablederiz çok rlü bilgi n yaşamak yolumuzda: kullanmaa arabayı, ömää hem taa başka. Bu bilgilär sayırlar pek önemni, ama onnarın birisi yardımcı olmêêr bizä yaşamaa saalıklı, hastalıksız, sevinmää herbir ma, duymaa herbir n zelliini. an insan kaybeder saalıını, bu bilgilerin hem zanaatların maanaları kaybeler, en ilk erä geler bizim saalız. Bu problemaya n yaşamamızda biz pek, pek az dikkatlık vereriz, düşüneräk, ani o verili bitkisiz n yaşamaya. Yaşamamızda biz yapêz çok adım, angınnar kolay yardım ederlär kaybetmää saalıimızı. Örnek: eriz tatlı gazlı su, düşünmeyeräk, ani o kirleder kanızı. İyeriz rlü zlı yapılan imekleri, angılarında var E- 621, bununnan biz öldüreriz kendimizi hem aklarızı. Beki lääm kendimiz üürenelim, nicä saalıklı yaşamaa, sevinmää herbir nä, duymaa her sabaa taaza soluk?

   Ne o saalık? Kim onu bizä verer? Nicä onu korumaa hem nicä kalmaa saalıklı herbir yaşta? Bu statyamnan çekedecäm açıklamaa herbir adımı saalık yoluna.

    Saalık – çok kerä işideriz bu lafı. Bizdä, gagauzlarda, en sık kullanılêr bu laf, açan bir filcan şarap kaldırêrız. «Saalık!» – dua eder filcan elindä insan. Yanındakı insan da cuvap eder: «Allaa versin!» Ama Allaa verer ona, kim çalışêr. Çok gücendirer o, ani çoyumuzun aklısına geler saalık sade butürlü. Biz pek çok lafederiz saalık için, gücendireriz Allahı, açan saalıımız başlêêr gitmää bizdän. İsteerim belli etmää önemni bir iş, ani bizim dünkü fikirlerimiz, bizim yaptılkarımız getirer ona, neylän zenginiz büünkü gündä. Biz işlediysäk saalıımızlan, bizdä o olacek, işlediysäk hastalıklarımızlan, onnar da bizdä olacek. Saalık olsun deyni, onunnan lääzım işlemää. Bu dooru, hem bu en büük hem zor bir iş bu dünnedä. Saalık veriler bizä Allahtan, parasız, ödeksiz, bizim daavamız – korumaa onu bütün yaşamak yolumuzda, ama biz bu işi yapmêêrız, brakêrız en önemni problemayı soraya, ama sora var nasıl olsun geç, var nasıl etiştirämeyelim saalıımızı çevirmää. Yapalım bir yaraştırmak: açan biz alêrız paraylan bir maşina, onu çok koruyêrız, çünkü çok para verdik onun için. Arabamızı biz vakıtlan yıkêêrız suylan, diiştireriz filtralarını, dökeriz kaliteli yaa hem benzin. Biz beklämeeriz o kırılsın, bozulsun, da ölä başlayalım onu tertiplemää, zerä korkêrız, ani kalacez yarı yolda. Hep bölä yarı yolda da var nasıl braksın bizi bizim güüdemiz, eer biz tertiplämärsäk onu vakıdında. Büünkü gündä 70% insan sınaşık beklemää, açan güüdesi çekedecek acımaa, da o gidecek doktora, angısı verecek bir kopça, da hepsi geçecek. Bu hiç diil dooru. Biz kendimiz duyêrız güüdemizi, onun için kendimiz dä lääzım alalım üstümüzä cuvabı saalıımız için. Sade 30% insan büünkü gündä kendileri işleerlär saalıklarınnan. Tutun aklınızda: yok problema, angıların yok çözülmesi. Bizim saalıımız 90% çekiler bizdän kendimizdän. Yukarkı sıralardan yaparak bir çıkış, var nicä sölemää, ani ilk adım saalık yolunda – psihologiya. İkinci adım – sport: kaçmak, taazä solukta örüyüş, aktiv dinnenmäk. Herbirin var kolaylıı ayırsın kendi üreenä görä.

   Üçüncü adımda biraz taa derindän durgunacez, çünkü büük önemnii var bizim saalıımızın korumasında. Bu adımı çoyumuz biler – su, lääzımnı kalitedä hem normada. Su – yaşamanın temeli, sızıntısı. Küçük uşaan güüdesi 80% sudan düzülü, büük insanın – 70%. Bizim imiimiz 90% kurulu sudan. Yaşlarlan bizim güüdemiz kuruyêr. Bizim fiziologiya normamız – 30 ml bir kila güüdeyä bir gündä. Suyun maanası bizim saalıımız için pek büük. Neçinki herbir proțes geçer suyun yardımınnan. Kan, limfa, liga, katı suyu – bunnar hepsi su bizim içimizdä. Suyun var çok büük işi – paklamaa (temizlemää), eritmää, götürmää, temperaturayı kantarlamaa. Ama bu funkţiyaları yapêr pak, kaliteli su, diil çay, kofe, meyva suyu yada çorba, süt, gazlı su. Onnar taa çok çıkarêrlar bizdän suyu, çünkü var türlü boyaları hem konservantları. Dünnedä var 96000 çeşit diri can, hepsi onnar, susuzluunu geçirmää deyni, içerlär sade su. Ama sade insan, çok zaman, içer ne olursa, susuzluunu geçirmää deyni, sade diil su. İlerdän bizim dedelerimiz, sudan kaarä, bişey içmäzmişlär, ama biz şindi içeriz hepsini, ne var, ama diil sade su. Kimseyin gelmeer aklısına yıkamaa arabayı meyva suyunnan, çiçekleri yıslamaa borçlan, güüdesini yıkamaa çaylan. Yaşamak hepsini gösterer: çok parlak şişelär meyva sularınnan peydalanêr, hastalıklar taa zeedelener hem güçlener. Kimsey hem bişey bizä yardımcı olmayacek, eer biz çeketmärsäk içmää su. Ama etmeer sade su olsun pak, pek önemni, ki su olsun kaliteli, diri, tabiat strukturasında, yımışak, versin bizä kuvet, olsun zengin minerallı, angısınnar çok lääzımnı bizä, zengin kislorodlan, angısı olêr profilaktika rak hastalıklarına.

   Nasıl var nicä kabletmää bölä su? Biz var nasıl paklayalım suyu türlü metodların yardımınnan: kaynadalım, donduralım hem başka. Ama tabiat en ii tehnolog. Bizim toprakta var erlär, neredä ihtiar insannar yaşêêr hastalıksız, neçin ani kullanêrlar tabiatlı natural su.

   İsteerim paylaşmaa Sizinnän bir haberlän, angısını 10 yıldan zeedä kullanêr milion insan dünnedä. 1979-cu yılda bir ingiliz jurnalisti yollamışlar, alsın intervyu dünnedä en ihtiar insandan. 115 yaşında adam yaşarmış bir küçük adada, diil uzak Okinavadan (Yaponiya). Adamın adıymış İzumi, çok saalıklı duyarmış kendisini hem işlemiş 105 yaşına kadar. Jurnalist çok şaşmış, ani adada var pek çok ihtiar insan, angılarında ihtiar hastalıkları hiç yokmuş: davleniya kalkması, şeker üüselmesi, rak, can hastalıkları. Ozaman bilgi adamnarı başlamışlar aaraştırmaa, ne sebeptän burada en çok yıl yaşêêr insannar. Onnar bulmuşlar, ani bölä kaavi saalık verärmiş – su. Su, angısını içer insan burada hiç benzämäzmiş o suya, angısını içer insan bütün dünnedä. Korallar Sango kurmuşlar Okinavayı. Yaamur yaayarkan, su geçer korallardan da zenginnener minerallarlan. Korallarda var bütün Mendeleev tabliţası, su alêr kislorod pH 10.

   Çok yıl aaraştırmalardan sora belli edilmiş, ani biraz koral koyduynan gazsız, boyasız suya: pH büüyer, zenginnener kislorodlan, paklêêr hepsi toksinneri güüdemizin içindän. Bu su bilinear büün bütün dünnedä nicä «Coral-Mine». O yapêr suyu kaliteli, paklêêr hlordan, temizleer hem çıkarêr hepsi kötü işleri, ani var suda. Bölä su – kaavi antioksidant. O kolay girer kletkaya, indirer şişkinnikleri, çıkarêr otravaları. Büün bu su taa pek biliner nicä Koral suyu. Koral suyu – ilin hem efektiv bir kolaylık insanın saalıının korumasında hem kaaviletmesindä. En önemni o, ani bu su natural, tabiatın baaşışı bizä.

Bu suyun her gün içmesi yardımcı olêr:

- kanı zenginnetmää kislorodlan;

- kaaviletmää imuniteti;

- çetinnetmää kemikleri;

- getirmää normasına davleniyayı hem kanda şekeri;

- kaldırmaa energiyayı;

- paklamaa damarları hem böbrekleri;

   Bölä suyu var nasıl içsin insan herbir yaşta: ilk soluktan bitkiyä kadar, bakmayarak saalık durumuna. Onu içer uşaklar hem sportçular, ihtiarlar hem gençlär, işçilär hem biznesmennär – hepsi, kimä paalı bu tatlı yaşamak. Yapmaa onu pek kolay: bir gramnık torbacık koral kumunnan koyulêr bir buçuk kila gazsız suya – 2-5 minuttan sora onu var nicä içmää. Bizim var kolaylıımız içmää onu dünneyin herbir köşesindä!

  Bir çıkış yaparkan, isteerim belli etmää, ani suyun maanası bizim güüdemizä deyni pek önemni: 95% hastalıkların sebepi – o susuzluk. Sade bunun için savaşêrım doorutmaa Sizin dikkatınızı su için bilgilerä hem onun maanası için bizim yaşamamızda. Bilgi verilmeer boşuna. Herbirimiz lääzım annasın, kabletsin, düşünsün hem yapsın!!!

   Dördüncü adımnan saalık yolunda tanıştıracez Sizi gelän nomerdä. Ama şindi isteerim açıklamaa çıkışı, angısı kabledildi Koral suyunun hatırına görä. Benim kızkardaşımın, angısının adı Alöna, başladıydı kafası acımaa, kemiklerini kırmaa, buazı acımaa – bir laflan sölediynän, peydalandıydı grip hastalıın ilk simptomnarı. Ama o tezicik kullandı kendi bilgilerini: bir filcan sıcacık suya koydu bir torbacık koral kumu, 2-3 kera gündä. Bundan sora grip urdu geeri. Ertesi günü Alöna unuttuydu da, ani vardı nicä hastalansın. Bölä kolay o ensedi hastalıı. Pek mutlu yaşamaa bu dünnedä saalıklı, kaliteli hem gülüşlän üzündä! Bölä yaşamak dileerim

Sizä, paalı okuyucular!!! Sizin soruşlarınızı yada maana bulmalarınızı var nasıl yazasınız: tasmali85@mail.ru Saalık, Saalık, Saalık Sizä!!!

Nina Tasmalı

Kaynak: Editör:
 
Etiketler:
Yorumlar
En Çok Okunanlar
Divizia Națională EDIŢIA 2019
CLASAMENT 
LOC ECHIPĂ MECI   VIC.   PUNCTE
1 DINAMO-AUTO 1 1 3
2 SFÎNTUL GHEORGHE 1 1 3
3 SHERIFF  1 1 3
4 PETROCUB-HÎNCEŞTI 1 1 3
5 SPERANȚA 1 0 0
6 ZIMBRU 1 0 0
7 MILSAMI 1 0 0
8 CODRU 1 0 0
Anketler
Meydan! gazetası nasıl olmuş?
Arşiv Arama
Haber Yazılımı