301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
09 Nisan 2014 - Çarşamba 11:10 Bu haber 2639 kez okundu
 
Bulunarkan Komrat regional bibliotekasında, oldu kolayım buluşmaa bir meraklı insannan, kultura uurunda profesionallan, Gagauziyanın büük patriotunnan, incä simalı karıylan – Evgeniya Georgievna Lülenovaylan.
GAGUZİYA BÜÜNKÜ GÜNDÄ Haberi


   Bu yıl tamannanêr 40 yıl, nicä o bulunêr iş başında.1974-cü yılda genç kız olarak o geldi Komrattakı bibliotekanın okumak salonunda işlemää. Şindiyä kadar da izmet eder en sevgili zanaatına. Büünkü gündä Evgeniya Lülenova – Gagauziya Kultura Bakannıı başının yardımcısı. Onunnan bilä işleyän insannar sade ii laflan onu anêrlar, kultura uurunda büük uzman onu görerlär, çalışkan, yardım sevän, cana yakın dost olarak onu bilerlär. Bän kendim dä pek sayêrım Evgeniya Georgievnayı, çünkü taa ileri birkaç kerä kimi soruşları çözmää bizä yardımcı oldu.

  Onun iç dünnesi – incäzanaat ruhu, çekiler insanara, hevezlän tutunêr iştän hem onu bitkiyä kadar tamannamaa savaşêr. Yaşanmış yıllar içindä o hazırladı hem geçirdi kultura uurunda çok türlü toplantıları, sergileri, buluşmaları – hem avtonomiya, hem respublika uurunda, hem dä halklararası uurunda.

  Açan Evgeniya Lülenovayı geçirdilär Gagauziyanın Kultura Bakannıı başı işlemää, o zorlandı, neçin deyni beenmärdi hem istämärdi olmaa önderci. O üzerä bir yıldan sora o kendibaşına ayırıldı bu statustan. Hep sölärdi:“Bu benim işim diil”. Siirek bukadar açık hem dooru söleyän insan var. Kultura uurunda çok işlenmiş yılları için ona verildi medali “Gagauziya 15 yaşında”, çok türlü gramotalar, diplomnar, baaşışlar. Adı ”Gagauz kulturasının zaametçisi” o gerçektän kazandı, ama onunnan üünmeer, söleer, ani insannarın çoyu bu adın saabileri oldu hem var nasıl olsun da, ama onun iş dostları pek sevinerlär, ani Evgeniya Georgievnayı sayêrlar öndercilär. Evgeniya Georgievna pek sık musaafir GRT-da yapılan kultura konulu programalarında. İşlär bir kerä dä bitmeerlär, ama hafta sonnarında Evgeniya Georgievna raatlık bulêr evindä, aylesindä. Beener aylesinnän gitmää Moldovada bulunan manastırlara hem dinnenmää açık havada. Onun var taa çok neetleri yaratmaa, başa çıkarmaa çok proektleri, sade saalık olsun.

  “Kultura – herbir halkın üzü, onuştan bu bölümü lääzım finans etmää diil kalıntı paralarlan, ama bütündän – ozaman olacek sonuç, çünkü kulturasız halk yok”, – sayêr Evgeniya Lülenova.

   Taa küçüklük zamannarında Evgeniya pek sevärdi kiyat okumaa. Orta şkolayı bitirdiynän, Jenä çok düşünmedi, nereyi gitsin üürenmää, – sade Kişinöv Devlet Universitetinin bibliotekacılık fakultetinä.

  “Üürenmemi bitirdiynän, yollandım işä Komrat dolayın bibliotekasının okumak salonuna, – annadêr Evgeniya Georgievna. – Pek beendim bu işi – buluşmaa okuyucularlan, lafetmää onnarlan, seslemää onnarı, annatmaa biri-birimizä okunmuş kiyatların içindeki konularını. Oldum okumak salonun başı, 1977-ci yılda da bana buyurdular Komrat dolayın merkez bibliotekasının başı olmaa. Ozaman, sovet vakıtlarında, biz yapardık çok meraklı toplantılar, angıları yardım edärdilär terbiyetmää gençleri.

   1997-ci yılda beni geçirdilär Kultura bakannıına, Gagauziyanın bibliotekları uzmanı olarak”.

   2005-ci yılda ii çalışması için Evgeniya Georgievnayı yapêrlar Gagauziyanın Kultura Bakannıı başının yardımcısı. Sıra geldi administraţiya işlerini yapmaa, angılarını pek beenmärdi. Lafımız ilerlärkän, hep sölärdi, ani taa pek beener kendisi işleri hazırlamaa, yapmaa, nekadar kontrol etmää başkalarını. Ama sıra geldi biraz diiştirmää çalışmasını, çünkü 2011-2012 yıllarda oldu Gagauziya Kultura bakannıın başı.

   “Hiç bir kerä dä istämedim olmaa önderci, ama oldu artık çok yıl Gagauziyanın kultura bölümündän sorumnuyum, – ilerleder annatmasını Evgeniya Georgievna. – Şindi artık sınaştım, benim çokyıllık çalışmam yardım eder bana bu diil kolay uurda. Bitki zamannar Gagauziyada geçiriler türlü kultura sıraları. Lääzım etiştirmää ayırmaa zaman avtonomiyanın bibliotekalarına, çözmää onnarın tiparlama hem komplektaţiya soruşlarını. Bu noktada isteerim sölemää, ani primariyalar pek az finans ayırêrlar küüdeki bibliotekalarına.

   Mutlak lääzım söleyim, ani İspolkom hep ayırêr para, ki Gagauziyanın bilim adamnarı, gagauz yazıcıları tiparlasınnar kiyatlarını, angıları zenginnederlär fondlarımızı. Bu işlärlän bilä bizä pek lääzım büünkü gündä maasuz sözlüklär, bilim hem modern literature kiyatları h. b. Bu taraftan bizdä var çok problema, çalışacez onnarı çözmää.

   Çok kuvet hem zaman gider sökmää bibliotekaların iç işlerini. Kimelerindä uzun zaman remont yapılmamış, kimilerindä yok yısıtmak sisteması, yada okuyuculara deyni yazılmêêrlar gazetalara, jurnallara h. b.”.

    Evgeniya Lülenova söleer, ani şindiki vakıtta pek önemni oldu pay almaa halklararası proektlerdä, grantlarda, çünkü bizim devletimizin kuvedi etmeer kulturayı bütündän beslemää. Birkaç örnek verärkän, o annattı, ani geçän yıl oldu kolayları pay alma “Novoteka” grantında, angısına görä Valkaneş, Çadır, Svetlıy, Baurçu, Kazayak hem başka küülerin bibliotekaları kablettilär bilgisayar. Bütün proektä görä, angısını finans etti Bil hem Milenda Geyts, Gagauziya kabletti 35 bilgisayar. Bu enilik, angısını giriştireriz kiyat evlerindä, eni servis okuyuculara yapmaa deyni, açan okuyannar bulabilerlär lääzımnı bilgileri İnternet yardımınnan.

   Çok vakıt ayırılêr türlü fetsivallerä hem konkurslara katılmaa deyni. Hazırlanmış plana görä çoyu ansamblilär, türkücülär, oyuncular çıkêrlar aşırı devletlerä: Türkiya, Greţiya, Romıniya, Rusiya, Bulgariya, Ukrayna, neredä katılêrlar halklararası yarışmalara, festivallerä. Elbetki, lääzım çözmää problemaları kostümnarlan, instrumentlärlän, aniki yabancı erdä kulturamızı üüsek uurda gösterelim. Gagauziya her yıl katılêr ”Patriotik türküleri” konkursuna.

  Bütün yılın içindä geçiriler Gagauziyanın Kultura günneri aşırıda bölä devletlerdä, nicä Rusiya, Vengriya, Belorusiya, Ukrayna h. b. Bizdä avtonomiyada bu işlär hepsi isteer vakıt hem kuvet, angılarını bütün ürektän verer Evgeniya Georgievna.

  “Bizim işimiz, Konstantin İvanoviç, çoktaraflı hem çoktürlü, dolu, meraklı, kimär kerä görünmäz hem notalanmaz da, ama pek lääzımnı halkımız için. Biz savaşêrız insannarın dinnenmäk vakıtları olsun nicä düşer, lääzımnı uurda. İsteeriz, ani bizim uşaklarımız, artistlerimiz, gidärkän aşırıya Gagauziyanın adından, orada hodul olsunnar hem başarılı dönsünnär, bizim halkımızı da nekadar taa çok insan dünnedä üürensin, tanısın. Kulturasız halk olamaz, bän ölä sayêrım, onuştan hepsi kuvetlerimi, bilgilerimi, çalışmak yıllarımı koyêrım, ki gagauzların kulturası ilerlesin, çiçek gibi açsın. Öbür taraftan, hep lääzım insannarımıza tanıdalım başka halkların kulturalarını – bu da ilerlemäk için pek önemni. Elbetki biz pek aktiv olêrız, geçirärkän ölä büük gagauz yortularını, nicä “Hederlez”, “Kasım”, “Gagauziyanın kuruluş günü”. Bu yortular için geniş programalar hazırlanêr, onnara yabancı dostlarımız çaarılêr – musaafirlär, artistlär, o üzdän çok incä işlär dä hesaba alınêr. Regionumuzun, universitetin hem hepsi Gagauziyanın bibliotekalarınnan barabar hazırlêêrız gagauz hem moldovan avtorların eni kiyatlarına prezentaţiya – bu iş tä çok vakıt isteer hazırlık için, ama o çok sevilän işimiz. Ko Allaa versin, da nekadar taa çok kiyat tiparlansın. Onnardan biz üürenecez istoriyamızı, eski adetlerimizi, inceleyecez gagauz lirikasını, prozasını”.

  Bän pek şaştım, açan üürendim, ani bu kaçınmaklar arasında bulunarkan, Evgeniya Lülenova ayırêr zaman aaraştırmaa gagauz bilim adamnarını, resimcilerini, yazıcılarını hem yazmaa onnar için presada. Onun kalemi altından peydalandı gagauz kulturasına adlı çok yazılar gazetalarda, jurnallarda. Benim için meraklıydı üürenmää, ani o kendisi çok işlemiş arhivlerdä, yazışmış uzun zaman Pötr Draganovun senselelerinnän, ani sora hazırlamaa yazı gazetalara deyni bu talantlı komratlı adam için. Pötr Draganov için hazırladı konferenţiya da. Bu adam pek bilinmärdi Gagauziyada, ama Evgeniya Georgievnanın iniţiativasına görä biz üürendik, ani Pötr Draganov yaratma zamannarında yazmış hem tiparlamış 100-dän zeedä bilim yazısını gagauz dilindä.

  Hep ölä Evgeniya Georgievna çok aaraştırmış hem üzä çıkarmış sayfalar dolusu yazıları hem bilgileri kendi uzak senselesi, bilim adamı Anatoliy Makriş için dä. Aaraştırmış hem incelemiş unudulmuş gagauz resimcisi Papazoglunun yaşamak yolunu, onun yaratmalarını, özel yazılarını, tiparlanmış kiyatlarını. Hazırlamış onun adına hem yıldönümünä karşı sergi hem taa çok-çok önemni hem lääzımni olayların içindä katkıda bulundu Evgeniya Georgievna.

  Bölä insannarlan, nicä Evgeniya Lülenova, tarafımız zengin. Onnar bütünnä kendilerini adêêlar yapılan işä, izmetini verelär ana tarafına, onun halkına. Sade bölä var nasıl faydalı olmaa bu dünnedä duma erinä…

Konstantin Kurdoglo

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler:
Diğer Fotoğraflar


Yorumlar
En Çok Okunanlar
Divizia Națională EDIŢIA 2019
CLASAMENT 
LOC ECHIPĂ MECI   VIC.   PUNCTE
1 DINAMO-AUTO 1 1 3
2 SFÎNTUL GHEORGHE 1 1 3
3 SHERIFF  1 1 3
4 PETROCUB-HÎNCEŞTI 1 1 3
5 SPERANȚA 1 0 0
6 ZIMBRU 1 0 0
7 MILSAMI 1 0 0
8 CODRU 1 0 0
Anketler
Meydan! gazetası nasıl olmuş?
Arşiv Arama
Haber Yazılımı