301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
05 Haziran 2014 - Perşembe 12:48 Bu haber 2659 kez okundu
 
HARLAMPİY İLYİÇ ARNAUT (18.02.1949 – 04.03.2014) – ANILMIŞ BAURÇULU
BİZİM ECEL İSTORİYALARIMIZ Haberi


   Mart ayın başında aramızdan ansızdan ayırıldı Gagauziyada hem Moldovada islää bilinän hem tanınan baurçulu Harlampiy İlyiç Arnaut. O kendini bütünnä 
harcadı kulturaya, üürenmeyä, çok yıl işledi orta şkolada direktor, oldu Çadır dolayın üürenmäk bölümünün başı. Çok kerä sıravardı hep ayırıldı küü Sovetinä deputat, işledi Sovetin başı olarak, bir vakıt oldu primarın yardımcısı da.
  Yaşamasının sonuna kadar işledi himiya üüredicisi. Çoyuna büünkü üüredicilerä o çok yardım etti metodika hem nasaat tarafından.
  Benim kolegam her taraftan üürenik hem üüsek kulturalı insandı. Neetlerini hep tamannamaa savaşardı, pek islää sportçuydu, politikacı, koca hem boba, profesional kendi zanaatında, inteligent insan. Küüdä yapılan türlü oluşlarda vardı onun fikiri, onun eli. Baurçunun infrastrukturası, ekonomika hem soţial tarafından ilerlemesi için Harlampiy Arnaut çok yaptı. O braktı unudulmaz iz küüyün, dolayın, Gagauziyanın, Moldovanın istoriyasında. Onunnan bilä taa bir istoriya sayfası aktarıldı… Dolayımızın patriotu, onun bu erdä yaptıkları unudulmayacek…         
 
***
Şkolanın direktoru
   
  2014-cü yılın gücük ayında Harlampiy İlyiç Arnaut tamannadı 65 yaşını. Çoyu onu bilerlär nicä türlü organizaţiyaların öndercisini. Yaşanmış yılların içindä o karşılaştı çok türlü ii hem kötü işlärlän, büük kayıplarlan hem başarılarlan, sevindi hem kahırlandı, ama herzaman inteligent adamın üzünü açık hem temiz tuttu. Zor durumnarda savaşardı dooru kararı almaa, kimseyi acıtmamaa. Onun var pek büük katkısı insannarlan işlemäk hem üürenmäk uurunda. Onu hep seçtilär deputat küüyün Sovetinä, sora o Sovetin başı da ayırıldı diil bir kerä. Hepsi toplantılar için hazırlıkları, dokumentleri Harlampiy İlyiç yapardı pek dikkatlı. Bu zor hem zaman isteyän işi o yapardı temiz hem kırnak.  Var çok işlenmiş yılları türlü sferalarda hem türlü uurlarda,hererdä kendisini hem işini korekt tanıdardı.
  Harlampiy İlyiç Arnaut duudu fevralın 18-dä 1949-cu yılda çıftçilär aylesindä. Ondan kaarä, ayledä vardı taa üç uşak. 1966-da o bitirdi orta şkolayı, ozaman şkola ilk başarannarı kolverdiydi. Klas dostlarının laflarına görä, Harlampiy Arnaut islää üürenärdi, ona kolay verilärdi bilgilär. Taa şkola zamannarında belli olarmış onun organizatorluk aktiv harakteri, bir laflan – o liderdi. Taa sora diil bir sıra o gösterecek yaşamasında kendi liderlik kalitelerini büük kolektivlär içindä dä. 
 1967-dä gider üürenmää Tiraspol Pedagogika institutuna himiya fakultetinä, angısını bitirer 1972-dä. Hep o yıl başlêêr işlemää Baurçu şkolasında himiya üüredicisi. Askerliini yapêr Sovet Armiyasının raketa bölüklerindä. 
 1974-cü yılda koyulêr işä küüyün şkolasında direktor yardımcısı – zavuç. Bu uurda üç yıl işlediktän sora giriştirer eni metodika fikirlerini. Ozaman işlemää zavuç taa da zordu, neçin deyni üürenmäk proţesi iki smena yapılardı. Kolay diildi hem üüredicilerä ders sırasını, hem uşaklara da uygun olsun hazırlamaa, çünkü vardı 80 üüredici, 1400 dä uşak. Bu uurda o kayet başarılı çözärdi günnük problemalarını da. 
 1977-dä, açan o 28 yaşındaydı, onu  koydular şkolanın direktoru. O vakıt artık girmişti Sovet Birliin 
Komunist partiyasına da. Genç üüredicinin üüsek başarısı sevindirärdi, ama, öbür taraftan, pek büük 
cuvaplılık  vardı hem kendi, hem üüredicilerin önündä. Kontroldä tutmaa şkolanın iki smenasını, taa üstünä vardı avşam şkolası da. On yıl sıravardı Harlampiy İlyiç bütün kuvedini koyardı, şkolanın proţesi ii gitsin deyni. Bän kendim işledim onun önderciliindä 10 yl, taa o geçincä terbiyetmäk uurunda direktor yardımcısı. Gerçektän, o büük profesionaldı üüredici hem uşaklar kolektivin içindä. Ozaman ona, üürenmäk proţesindän başka, lääzımdı kaçınmaa yapının iç işleri için dä, angılarını o becerikli çözärdi.  
   İleri partiya üürenmeyä çok zaman ayırardı hem sert kontrol altında tutardı, nasıl işleer okullar. Bitkisiz toplantılar, partiya buluşmaları, üüredicilärlän fikir paylaşmaları, agitaţiya hem propaganda işleri. İşlärdi ozaman profsoyuz, komsomol, pioner organizaţiyaları, derneklär (krujoklar) – bunnardan hepsindän cuvaplıydı direktor. Yok nasıl sölämemää, ani soţializma zamanında, güzün hepsi büük klaslardan üürenicilär çıkardılar kıra yardım etmää toplamaa bereketi: üzüm, zarzavat. Uşakların kıra çıkması, onnarın üülen imekleri orada – şkola öndercisinin işiydi. Yaz vakıdı için genä önderci kurardı listaları uşaklarlan hem üürenicilärlän, kim istärdi işlemää, da birleştirärdi onnarı kolhoz brigadalarınnan. Pionerlerin dinnenmäk hem çalışmak  lagerleri için hazırlıkları da yapardı orta şkolanın direktoru. 
   Kış zamanı 4-cü klaslardan taa büükleri katılardılar oyuna «Zarniţa», onun finalı yapılardı Tomayın daayında. Harlampiy İlyiç neredäysä gündüzünü-gecesini şkolada geçirärdi, çünkü her cumertesi ikinci smenadan sora geçirilärdi sport yarışmaları, tematik dinnenmäk  avşamnarı. Şkolada vardı üülendän sora grupalar, hep açıktı hem işlärdi imäk odası. Bunnar hepsi düzenni işlesin hem kontroldä bulunsun, savaşardı Harlampiy İlyiç, o pek neetçi hem sözündä duran, lafını tutan adamdı. Hepsi bu işleri etiştirärdi yapmaa, avşamnen da kendisi sportlan zanaatlanmaa vakıt bulardı.
   1989-cu yılda bizim küülümüzün karyerası başladı üüselmää. Onu koydular işä Çadır dolayın Üürenmäk bakannıın başına. O vakıt kolay vakıt diildi, çünkü taman  daalardı Sovet Birlii, ekonomika düşärdi, milletlär arasında konfliktlär olardı, herkez savaşardı kendibaşına olmaa hem ayakta kalmaa. 
    ХХ-ci asirdä devletlär sıraylan suverenitetini hem baamsızlıını bildirärdilär. Moldova da kendi baamsızlıını açıkladı 1991-ci yılda, içindä yaşayan gagauzlar da başladılar kendi köşesini kaavileştirmää. 90-cı yıllarda yoktu ne politika, ne ekonomika stabillii, o üzdän yaşamak karışıktı. Ama öndercilerä hepsindän zor gelärdi, çünkü lääzımdı, bir taraftan, Kişinövun öndercilerini seslemää, öbür taraftan, Gagauziya için dä çalışmaa. Harlampiy İlyiç, baurçuluların arasından ilkti, kim oldu bütün Çadır dolayın işlerini yapan öndercilerdän biri. Üürenmäk proţesini hazırlayan hem kontrol edän çalışannarlan bilä Harlampiy Arnaut bakardı Çadır rayonun 16 şkolasını, çalışardı denkliktä tutmaa durumu hem politika tarafından, hem üürenmäk tarafından. 
   Çadır doalyının Üürenmäk bölümünda altı yıl işlediktän sora Harlampiy İlyiç döner Baurçuya, 1996-cı yıldan 2001-ci yıladan genä işleer küüyün şkolasında himiya üüredicisi.
   Primar yardımcısı taa olmadaan, Harlampiy İlyiç, nicä dä çoyu Moldova vatandaşları, zor ekonomika durumunda bulunduu için karısınnan bilä kazanca gitti. Primar yardımcılıını o yaptı 2003-cü yıladan. İşledi haliz hesaplan, dooruluunnan. Ondan sora işledi küü sovetinin başı, primariyanın sekretarı hem şkolada da himiya derslerini verärdi.
   Harlampiy İlyiç pek gözäl aylä kurdu hem yaşadı da islää. Eşinnän Nadejda Georgievnaylan (o da üüredici), büüttülär iki oollarını. İlk evliliindän (ilk karısı raametli oldu) Harlampiy İlyiçin var iki büük uşaa, angıları artık kendi aylelerini kurdular. Kızları Galina hem Zoya hep yardımcı olardılar bobalarına, sayardılar onu, dolaşardılar ana topraklarını, çünkü yaşêêrlar Moskvada hem Leningradta. Büük kızı Galina  işleer Sankt-Peterburgta şkolada himiya üüredicisi. O ilerledi bu uurda, becerdi hazırlamaa bir himiya kiyadı özel şkolalar için.
   Yok nasıl açıklamamaa Harlampiy İlyiçin istemesini hem sevgisini enilää, eni fikirlerä. Onun hatırınnan küüdä yapılêr çok türlü politika, kultura, sport olayları. Onun vardı hobisi. Beenärdi dolaşmaa Sovet Birliindän ayırılan devletleri. Yazın sıkça onu vardı nasıl görmää bir gölün boyunda balık tutarkan. Balık tutmak – onun en sevgili dinnenmesiydi. Burada o vardı nasıl dinnensin sıkıntılardan, problemalardan hem kaavileşsin ilerki günnerdä yapılacek işlär için. Çokyıllık işlemesi için o kabletti sayısız gramota, para premiyası, baaşış. Aylä arhivindä korunêr siirek gramotalardan biri – “Sovet Birlii üüredicilerin okumakları uşakların çalışma terbiyedilmesi konusunda”. Hep ölä korunêr diplom, angısı kabledilmişti çalışma lagerindä, onu vermişti Moldaviya komsomolunun merkez komiteti.
   Baurçuda işlärkän, o sefta hazırladı üürenicileri ölä, ani Respublika olimpiadasında himiyada Semön Kristev oldu üçüncü, Galina Arnaut ta girdi ilk on kişinin arasına. Bu onun hem uşakların büük başarısıydı. 
   Bitki yıllar o işlärdi duuma küüyün teoretik liţeyindä  üüredici.Elbetki o zorluklar, kahırlar, ani karşı geldilär yaşamak hem çalışmak yolunda, etkiledilär Harlamiy İlyiçi, onun saalıını. Son yıllarda o sık hastalanardı, ama
kimseyä aalaşamardı, çünkü inteligentlik hem kulturalı adam harakteri onunnan bilä kaldı bitki günnerinä kadar.
   Acı, angısını braktı bizä bu inanılmaz bilgili, islää ürekli hem çetin harakterli insanın geçinmesi, kalacek içimizdä. Bu büük kayıp bizim için, küüyümüz için, Gagauziya için.
Kaynak: Editör:
 
Etiketler:
Diğer Fotoğraflar


Yorumlar
En Çok Okunanlar
Divizia Națională EDIŢIA 2019
CLASAMENT 
LOC ECHIPĂ MECI   VIC.   PUNCTE
1 DINAMO-AUTO 1 1 3
2 SFÎNTUL GHEORGHE 1 1 3
3 SHERIFF  1 1 3
4 PETROCUB-HÎNCEŞTI 1 1 3
5 SPERANȚA 1 0 0
6 ZIMBRU 1 0 0
7 MILSAMI 1 0 0
8 CODRU 1 0 0
Anketler
Meydan! gazetası nasıl olmuş?
Arşiv Arama
Haber Yazılımı