301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
05 Haziran 2014 - Perşembe 13:30 Bu haber 3339 kez okundu
 
KOLHOZUN AKTİVİSTLERİ
BİZİM ECEL İSTORİYALARIMIZ Haberi


   Karı-koca Yalancı yaşêêrlar Baurçu küüyün merkez sokaanda. Evin yanından geçärkän, görüncä patçaazda oturan ihtär insannarı, düşünersin, ani onnar artık yaşamışlar koca yaşamak, ani hiç bişeylän ayırılmêêrlar başka küülülerdän…

  Ama sade birkaç vakıda yannaranına yaklaşınca, laflaşınca, üüreneriz okadar meraklı işleri diil sade onnarın özel yaşamasından, ama zengin bilgileri bizim Ana tarafımız için dä. Bän dä bir gün istedim yakından tanışmaa bu çiftlän, çalışkan insannarlan.

  Lafetmemizdä karı-koca pek saburlu hem kısa, kesintili annadardılar zor yaşamaları için. Ama kimi sıra cuvaplarkana soruşlarımı, kırkıncı yılları aklına getirincä, sansın pek dalgalanardılar. Sanki dönärdilär gençlik zamannarına, geçmişä, angısını yok nasıl silmää, çünkü yapılardı türlü formaţiyalar, onnar duyardılar herbir  partiyanın önetimini hem rejimini içtän.

  Aylenin başı İlya Födoroviç Yalancı 1930 d.y.(peüin kostin todinin çocuu Lişka) hem onun eşi Praskovya Petrovna 1927 d.y.

  İnsannar okadar açık ürekli, sıradan, annaişlı hem sadä…Bitirmişlär birär klas rumın şkolasında. İşlemişlär çok yıl “40 лет октября” kolhozunda saacı, kazanmışlar çok saygı hem metetmäk öndercilerdän, ani pek cuvaplı yapêrlar işlerini. Bütün yaşamalarını baaşlamışlar hayvancılaa işleyeräk saacı МТФ-1-dä, cuvaplıydılar 30 inek için. Kim karşılaştı havannarın büütmesinnän, onnar pek islää bilerlär nekadar izmet hem zaamet isteniler bu uurda. Bütün sürüyü bakmaa hiç ta kolay iş diildi, çünkü erken saat beştä kıra urmaa çıkılardı da taa avşomadan lääzımdı onnarı otlatmaa, saamaa, erlerini temizlemää. Te nasıl annadêr kendi geçmişi için İ.F.Yalancı:

  - “Benim anam öldü 1945-tä, biz 4 uşak olduk üüsüz. Aaçlık vakıdından sora10 uşaktan kaldık sade iki. Pek zordu, ama atlattık onnarı. Kantinadan birkaç kaşık borç, küüyün merkezindä verärdilär deyni makar biraz tutturmaa bizi. Küüdä çoyu öldüydü, çünkü yoktu ne imää. Ondan öncä, bobam işläärdi Rumun askerindä, atları bakardı. O annadardı, ani rumun ofiţeri bir basmacıklan silärmişti atın sırtını, ama kalarsa kirli izlär duvärmişti bobamı.

   Açan küüdä erleşti sovet | mecidiyeköy escort , beşiktaş escort | kuvedi, başladılar hepsi adamnarı hem karıların bir payını yollamaa Rusiyaya, deyni orada fabrikaları zavodları kalkındırmaa. Bobamı 1944-cü yılda aldılar mobilizaţiyaya Novorosiyska. İşlärdi hem seslärdi oradakı önetimi, biz kardaşımnan kaldık ikimiz. Tezlää, bobam kaçtı Novorosiysktan üüsüz uşaklarına, ama onu tuttular da kapadılar kapana 3 yıla. Bobam Födor Konstantinoviç 1947-dä geldi evä, ikincilää evlendi, ikinci mamumuzun vardı 4 uşaa.

   Biz evlendik 1951-dä. Karımnana büüttük 10 uşak. Pek zordu. İlkin stroykada işledik, sora geçtik fermaya(МТФ-1). Ozaman vardı kolhoz, bizä isläädi, vardı işimiz hem ekmäämiz. Şindi millet işsiz, yok kim önetsin, tarlalar boş durêr, tolokalık oldu. Şindi var tehnika da, ama işlemää istämerlär. Bän sä kullanardım el pluunu, tarlada kaçardım “Universal” traktorun aardına, kultivaţiyz aydardık. Ekärdik semiçka, booday, papşoy, tütün h.b. toklar hem skladlar hep doluydular. Şindi sä liderlär aldadêrlar insannarı. İleri bizä veräädilär islää natura, da kimsey çalmaardı bişey.

    Firmada islää işlediim için var bir medalim. Uşaklarımız da küçüklüktän firmada işledilär, yardım ettilär yaşamaa. Yaşamamnan mutluyum, ama lääzım insana versinnär burada iş da kimsey gitmesin aşırıya ne kazanca ne da orada heptenä kalmaa. Bizim insan lääzım faydasını versin Ana topraana. Küçük oolum kaldı bizimnän, öbürlerinä hepsinä ev kaldırdık, onnar ayırı yaşêêrlar.

    Büünkü gündä hepsi bakêr neredän ne çalsınnar. Topraa prost işlerlär, elbetki bereket ta aaz alêrlar. Biz eskidän pek ii süräädik topraa. Şindi dä bendä beygir var, biz onunnan  taa deerin süreriz nekadar onnar, sade 5 sm, T-150 trakturunnan.

    Elbet o yannış iş, lääzım sürmää makar 15 sm, nicä bän. Bizim küüdä diişti on predsedatelädan. Bitki yıllar Merjan ii götürärdi işi. Bän sä başladım 50-ci yıllarda, Samsi zamanında, ozaman kolhozun başlanmasıydı. Ama en iiydi bu zamannar içindä Mina Georgieviç. Ondan sora genä islää çalıştı Çirva, Hlibiçuk, Brahov. Bizim baurçulular prostçana götürdülär bu işi”.

 Bizim lafetmemizä katıldı V.F.Yalancının eşi Paskovya Petrovna:

   - “ Bän duudum Gaydarcı Petinin aylesindä, sokakça bizi bilerlär nicä “mitiş tanasın petin kızı Paşi”. Aylemizdä bendän başka vardı taa üç kardaş. Anamız - Nasta, öldü 1942-ci yılda, bobamız da öldü 1947-dä, biz kaldık üüsüz. Yaşamamızda vardı çok zorluk, çünkü, bän çocuum, büüttüm aalemin uşaklarını. Uşaklıımdan beeri işledim, deyni bir parça ekmek kazanmaa.

  Romuniyanın Dobrucasına hem Boroganıya gidärdik kazmaa papşoy. İşledim türlü erlerdä: stroykada, firmada, ama en çok kolhozun firmasında, taa pensiyaya kadar çalıştım. Sade saamaa inekleri lääzımdı 3-4 kerä gündä. Bundan başka onnarı alaflamaa, tertiplemää erlerini. Bızaacıkları da bakmaa hep benim işimdi, o üzdän iş pek aardı, ama sert yaşamam üüretti beni dayanmaa hem ensemää hepsi zorlukları. İnsannar ozaman taa ii ürekliydi, hep biri-birimizä yardım etmää savaşardık, diil nicä şindi.

  Kocamnan temiz üzlän barabar işledik kolhozda, hepsini ne lääzımdı düştüü gibi yapardık. Ozaman kolhozun öndercileri firmalara çok vakıt ayırardı, ii kontrol edärdi, çünkü et hem süt en önemni imeliklärdi, angılarını yollardılar rayona.

  Sıkça firmalara gelärdilär politikacılar da, yarışmalar hazırlardılar, kazanannarı kutlaardılar. Bana da çok süt saadıım için baaşışlar verdilär…

  Bizim firmada bakardık 2000 inektän zeedä, vardı aşaakı firma da, orada da 1500 inekti. Ozaman vardı neredä insana işlemää, kimsey bireri gitmäärdi. Şindi sä bu yaşamak mı? Karı hem koca başka-başka devletlerdä işlerlär, uşaklarını da babu-dädu bakêrlar. Orada, say, yok aylä. Bu iş pek korkulu diil sade onnar için, ama devletimiz için dä. Daalêr aylelär hem cümnämiz da. Yok akıllı hem uzakbakışlı öndercilär deyni durdursunnar buralarda gençleri, şindi çok haylaz oluştu. Bizim zamanımızda küçü-büü, hepsi işläärdi.

  Elbetki, büün başka yaşamak zamannarı, ama hiç kayıl olamam onunnan, ani yokettilär hayvancılıı küüyümüzdä. Vardı domuz firması, koyun tırlaları, kuş kafesleri, ineklär. Hazırlanardı em, saman, silos kış için. İnsanımız kırda işlärdi da aalaşmaardı, umutlanardı küçük ödek parasına hem dua edärdi Allaha. Geçinärdik en zor zamannarda da”.

   Elbet, bän istäärdim sormaa onun geçmişi için.  Biraz sustuktan sora, o dürdü üzündeki derin buruşuklarını, aklına getirdi nasıl cenktän sora atlattılar yokluk günnerini. Oradan da bu karının payına az gelmemiş. 1947-dä onu mobilize etmişlär Doneţka, orada işlemiş tarlada, büütmüş çukundur hem yapmış başka kır işlerini. Ne görmüş ozamannar, istämeer kimsey geçirsin.

   Yalancı çiftin bütün yaşaması doluymuş problem hem zorluklarlan, angılarını onnar geçirmişlär. Bu meraklı hem kolay olmayan yıllar içindä 10 uşak büütmüşlär. Uşak bakımı da isteer büük zaamet, sevgi hem zaman. Sıkça etişmäädi ayakkabu hem rubalar için para, uşaklar küçüklüündä çok işleri alamamış, dadamamış, görämemiş, üürenämemiş da, çünkü anası hem bobası hergün işä gitmää savaşmış.

   Burada lääzım nışannamaa, ani hepsi uşaklar şkolasını bitirdilär, kablettilär en ii çalışma hem insannık terbiyetmesini, oldular faydalı insan cümnesindä.

   Onnarın uşaklarından bir kızı, Stefanida İlyiniçna – üüredici, pek gözäl sesi var, çalêr folklor hem pop türkülerini. Gagauziyada o pek ii tanınêr.

    Karı-koca Yalancıların büünkü gündä var çok unukaları hem unukaların unukaları – bu onnarın gerçek zenginnii, başka zenginnik onnar toplayamadılar. İlya Födoroviç hem Praskovya Petrovna pensiyada, yaşêêrlar, gücenmeerlär. Oolları Moskvada kaznçtaymış, şükür ederlär Allaha, ani hepsi var onnarda, sade usluluk olsun, başka bişey diil lääzım deerlär.

 Konstantin Kurdoglo

 

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: ,
Diğer Fotoğraflar


Yorumlar
En Çok Okunanlar
Divizia Națională EDIŢIA 2019
CLASAMENT 
LOC ECHIPĂ MECI   VIC.   PUNCTE
1 DINAMO-AUTO 1 1 3
2 SFÎNTUL GHEORGHE 1 1 3
3 SHERIFF  1 1 3
4 PETROCUB-HÎNCEŞTI 1 1 3
5 SPERANȚA 1 0 0
6 ZIMBRU 1 0 0
7 MILSAMI 1 0 0
8 CODRU 1 0 0
Anketler
Meydan! gazetası nasıl olmuş?
Arşiv Arama
Haber Yazılımı