301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
24 Aralık 2013 - Salı 16:42 Bu haber 2869 kez okundu
 
BİZİM ECEL İSTORİYALARIMIZ
Bu rubrikamızda biz ilerlederiz tanıştırmaa saygılı okuyucumuzu meraklı insannarlan, angıları istoryamızda önemni izleri brakêrlar. Düşünerim, ani faydalı olacek tanıştıralım sizi burada sıradan insannarlan, angılarını sayêrlar dostları, senseleleri, iş ortakları. Kär ölä saygılı bir ayläylän Çadır-Lungadan sizi büün tanıştıracam. Elbetki, bölä insannar aramızda vardılar hem şndi dä çok var. Sanêrım, ani üç kuşak baalantısı, ani gösterilecek bu annatmamızda, hepsinizä meraklı gelecek.
BİZİM ECEL İSTORİYALARIMIZ Haberi


   Çadırda yaşêêr  Meçkar aylesi, angısını çoyu kasabada biler. Buluşmamızda Nikolay aklısına getirdi hem annattı çok hem pek meraklı momentleri, angılarını yaşadı onun yakınnarı hem kendisi. Nikolayın Miyal dädusu anılmış bir fıcı ustasıymış. O kendisi büütmüş Nikolayı, üüretmiş yaşamanın zorlarını hem kolaylarını atlatmaa, dünnedä yaşamaa.

 Annadêr Nikolay Meçkar:

   -  Benim bobamın bobası güreşmişti ayıylan, ondan çekiler bizim soy adımız Meçkar, ölä legenda var. Dädumu Meçkar Miyalı bän etiştirdim, o büük rol oynadı yaşamamda hem terbiyetmemdä. O anılmış ustaydı, yaşadı 85 yaş, 1983-tä geçindi.

   Kaavi hem tanınan el ustası yazı-kışı hep düzärdi yada eni fıçılar yapardı. Hepsi çadırlılar getirärdilär bizä büük şarap kaplarını. Dädum kalkardı erken saat dörttä da işlärdi gecä onikiyä kadar. Bizim büük kapu önümüz doluydu türl-türlü fıçılarlan. Hepsini söz verdii zamanında yapmaa savaşardı, o üzdän ona taa da çok saygı gösterärdi insannar. Bän dä erken uyanardım onun çekiç urmalarından. Dädum kapu-pençerä dä yapardı, büük tafta ustasıydı. İşlärdi salkım aacınnan, kesärdi, bekledärdi, ateştä kıvradardı hem sıkardı fıçının ölçülerinä görä. O sölärdi, ani usta sayılêr o, kimin hepsi tertipleri var, kendisinin ayırı çalışma eri vardı. Onun masterskayasında şindi dä tertiplär durêrlar, bän koruyêrım onnarı. Fıçılar, angılarını çok yıl geeri yaptı dädum, büün dä kullanılêrlar. Miyal dädu braktı kendindän sora üürenicilerini dä, angıları büünkü gündä islää fıçı hem tafta ustaları sayılêrlar.

    Getirerim aklıma, dädu annadardı, nicä romın vakıdında, Ukraynada, Maloyaroslaveţtä nemţelerdä işlärmiş. Sölärdi, ani üülen imeeyindä kimsey yalvarmazmış ekmek imää, lääzımmış kesäsin ekmek okadar, nekadar iyecän, hem sofrada nemţelär hiç lafetmäzmişlär, sade “Bereketli olsun” deyärmişlär. Dädum onnara fıçı hem taligalarına tekerlek yaparmış. Dadumun beş uşaa varmış, ama dördü türlü hastalıklardan ölmüşlär, saa kalmış sade benim bobam Valentin – te bölä tragediya. Babum da annadardı, ani emzikli uşaanı sık alarmış yanına kıra, brakarmış onu kenarda bir saçak altında. Uşaklar çok zeetlenärdilär susuzluktan hem sıcaktan, sık hastalanardılar. Ozaman ölä vakıtlardı.

    Bobam Valentin Mihayloviç 1922-ci yıldan duuması, ikinci Dünnä cengindä romın askerlerin tarafında cenk etmiş. 1942-ci yılda Braşovda, sora Karpatta cengin bitkisinädän savaşmış. Minacıymış, onun annatmalarına görä, çoyu cenktä ölmüş, ama onun kısmeti varmış. Bir kerä 40 askerlik rota minalı tarlada ölmüş, sora hepsini kardaş mezarına gömmüşlär. Sık ataka yaparmışlar, kurşumnar sıklıklan kulaan yanından geçärmiş, çok kişi ölmüş, ama onu Allaa korumuş. Pek aar gelärdi bobama cengi annatmaa, sölärdi: «Allaa kimseyä cenk vermesin». O çalardı cenk için türküsünü gagauz dilindä. Bän tutêrım aklımda sade bu lafları: «Eer kaybelärsäm bän cenktä, istärseniz bulmaa beni, bulacenız Karpatta».

    Çenktän sora Çadırda kuruldu Sovet kuvedi. Anam hem bobam pek zor geçirdilär aaçlıı, nedän sora girdilär kolhoza. İlkin bobam sıradan çiftçiydi, sora oldu zvenevoy. İşlärdi dooruluunnan, hepsinä örnekti. Taa sora işledi baa brigadasında brigadir. Kolhoz yarışmalarında hep birinci olardılar. Onun brigadasına sık getirärdilär üüsek musaafirleri, aniki göstermää örnek baaları. 70-ci yıllarda bobamın brigadasının baalarına gelmiştilär MKP ilk sekretari İvan Bodül hem Bulgariyanın KP Genel sekretarı Todor Jivkov. O gündän patret tä kaldı, onu koruyêrım. Bobamın brigadası Kirov adına kolhozdan çok katılardı Sovet Birliin çiftçilik sergilerinä, oradan getirärdi altın hem gümüş medalileri. Oldu birkaç kerä kasabanın deputatı. Nicä dä dädum, o da sevärdi iş olsun dooru hem temiz, herbir tertibin olsun kendi eri.

    Bizim ayledä duudu 5 uşak, ama bobam hem anam Mariya Nikolaevna büüttülär sade üçümüzü, öbürlär hastalıklardan geçindilär. Kardaşım Dmitriy şindi yaşêêr Avstraliyada. O orta okuldan sora başardı Kiev Avtomatizațiya hem robototehbika İnstitutunu, pek beener hesaplama tehnikalarını. Buldu kendinä iş uzak Avstraliyada, işleer orada bilgisayar programacısı. Kızkardaşım Zinaida yaşêêr Çadırda.

     Bän, Nikolay Valentinoviç Meçkar, duudum 1947-ci yılda. Üürendim orta okulda №2, sora orta okulunda №1 bitirdim 8 klas. Sora malim dedi, ani dädum 1 yıl üürenmiş, bobam 4 yıl, anamda hiç yokmuş üürenilmiş yıl, bana da etärmiş, lääzımmış işlemää kırda. Elbetki bän istärdim üürenmää, ama annardım, ani lääzım yardım etmää aylemä. Orta okulumu bitiräbildim, sora bitirdim Kişinövdakı Çiftçilik İnstitudununun elktrifikaţiya fakultetini. Oldu 45 işlenmiş yılım. Çok yıl işleerim Moldovagaz kurumunda. Eşim Praskovya Zaharovna 40 yıldan zeedä işleer buhgalter. Bilä büüttük üç uşak. İkimiz dä pensiyadayız, ama işleeriz, sevineriz unukalarımıza.

   Meçkar Praskovya Zaharovna oldu 40 yıl işleer «Kumnuk-Agro» çiftçiliindä baş buhgalter. Hiç iş erini diiştirmedään hep burda izmet etti. Bölä örneklän siirek var nasıl karşılaşmaa. O ayırılêr üüsek profesionallıınnan, iş yapmaa hem sonuna kadar getirmää becermesinnän, kolektiv içindä uygun işlemesinnän hem büük avtoritetinnän. Praskovya Zaharovna – incä tenni, açık gülümsemeli insan. Beener yardım yapmaa hem kliseyä gezmää, incä üzlü hem çalışkan bir insan. Çalışmak yılları sırasında kabletti çok nışan, ölä nicä Gagauziya Başkanının hem Halk Topluşunun gramotası, Moldova baş bakanından birinci derecedä diplomunu çiftçilik uurunda üüsek başarılar için, bildirildi nicä «2012-ci yılda en ii karı» Çadırda, nominaţiyada «Agrariy». Bunnar büük başarılar, angıları için düşer sevinmää hem saymaa bu insanı, çünkü o üç girgin uşaan anası, beş unukanın sevgili babusu, pek ii eş hem ev işlerini götürän karı. Büünkü gündä dä Praskovya Zaharovna hep işleer, ko Allaa saalık hem sevinmeliklän dolu taa çok yıl baaşlasın ona hem yakınnarına.

 BUHGALTERİYA – YAŞAMAMIN ZANAATI

    Benim kızlık laabım Mokan, bobam Zahar Mokan işledi 40 yıl traktorcu Kirov adına kolhozda Çadırda. Anam ev işlerinä taa çok bakardı. Biz ayledä 6 uşak vardık – dört kızkardaş hem 2 kardaş. Orta şkolayı bitirdim 1970-ci yılda, üürenärdim islää. Sora gittim üürenmää Gıska küüyündä Plannama-ekonomika sovhoz-tehnikumuna. Başardım onu notalarlan «4» hem «5». 1973-сü yılda avgust ayın birindä başladım işlemää kolhozda. İştän ayırılmadaan (zaoçno) bitirdim Kişinövdakı Frunze adına Çiftçilik institutunu. On yıl Kirov adına kolhozda  buhgalter işlerini götürdüm elektrifikaţiya hem mehanizaţiya birleşik kurumunda Çadır dolayında. 1985-tä orada reorganizaţiya yapıldı, da genä kaldım işlemää bizim kolhozda.

   1996-da zanaat uurunda üüseldim, oldum baş buhgalter. 2000-ci yılda bizim kolhoz daaldı, da onun erindä iki çiftçi liderlik çorbacılıı oldu. Bän kaldım işlemää «Kumnık-Agro» çorbacılıında baş buhgalter da şindiyä kadar hep buradayım.

    2011-ci yılda yaş sırasına görä çıktım pensiyaya, ama çorbacımız istedi taa ilerledeyim işimi burada. Kaldım, neçinki bän pek beenerim işimi, severäk gelerim iş erinä girişmää sayılara, hesaplara, aaramaa ekonomika yollarını, geçmää modern hesaplama sistemalarına, sözleşmelerinä – onnarı hepsini zamanında yapmaa lääzım. Bu işlär beni hep meraklandırêr, buncak yıl oldu, ama bän onnardan yorulmêêrım. Pek önemni yaptıın işi beenäsin, ozaman hem sana, hem yanındakılarına taa ii olacek. Bu zanaatı bän kendim ayırdım, hiç bir kerä dä taa pişman olmadım.

    İsteerim sölemää bizim öndercimiz G.M. Paşalı için. O pek islää hem üürenik insan, üüsek uurda profesional kendi işindä hem becerekli öndercilik eder bizdä. O ii bir novator hem çorbacı, bilim uurunda agronom. Büünkü diil kolay gündä becerer bulmaa islää partnörları, angılarınnan yapabileriz ii alış-veriş işlerini. İş erindä insannarlan pek ii annaşêrız, aramızda birlik var. Bizim çorbacılıımız da bitki zamannar işlerinnän ilerleer, yıllık geliri 15 milion dolaradan olêr – bu pek üüsek başarı.

    Kocam – Meçkar Nikolay, onunnan üç uşaa büüttük, terbiyettik, verdik onnara kolaylık üürensinnär universitetlerdä. Oolumuz Dmitriy artık ikinci universiteti bitirdi. İşleer Çadır dolayın gaz çorbacılıında. Büük kızım Svetlana yaşêêr hem işleer Rusiyada buhgalter, küçük kızım Mariya da benim gibi buhgalter işini yapêr hep o çiftçi çorbacılıında, neredä bän işleerim. Şindi bizi sevindirerlär hem umut vererlär yaşamaa beş unukamız. Sade dua ederim, ki dünnedä olsun usluluk, da bizim gençlerimiz, Gagauziyada iş bulup, işlesinnär, aşırılara gitmesinnär.

Kaynak: Editör:
 
Etiketler:
Diğer Fotoğraflar
Yorumlar
En Çok Okunanlar
Divizia Națională EDIŢIA 2019
CLASAMENT 
LOC ECHIPĂ MECI   VIC.   PUNCTE
1 DINAMO-AUTO 1 1 3
2 SFÎNTUL GHEORGHE 1 1 3
3 SHERIFF  1 1 3
4 PETROCUB-HÎNCEŞTI 1 1 3
5 SPERANȚA 1 0 0
6 ZIMBRU 1 0 0
7 MILSAMI 1 0 0
8 CODRU 1 0 0
Anketler
Meydan! gazetası nasıl olmuş?
Arşiv Arama
Haber Yazılımı